supervisord-shibd.conf 184 Bytes
Newer Older
1
[program:shibd]
2
autostart=%(ENV_ENABLE_SHIBD)s
3 4 5 6 7 8 9
command=/usr/sbin/shibd -F
user=_shibd
group=_shibd
stdout_logfile=/dev/stdout
stdout_logfile_maxbytes=0
redirect_stderr=true
priority=2